Fosiller

Fosiller

Carnivora: Çorakyerler lokalitesinin en önemli buluntularını oluşturan ve et yiyici ve yırtıcılar olarak isimlendirilen carnivoralara ait bu güne kadar çok sayıda türün fosilleri bu
lokaliteden ele geçti. 2015 yılı kazılarından ise mustelidae ve hyaenidae ailelerine ait bir kafa iskeleti ile bir mandibula bulundu.

Rhinocerotidae (Gergedangiller): ailesine ait bu lokalitede en yaygın görüleni Acerorhinus ? n. sp. dir. Bu tür bölgenin en yaygın olan büyük omurgalılarını temsil etmektedir. Çorakyerlerde bulunan diğer bir tür Chilotherium kowalevskii olup daha az gelişmiş özelliklere sahiptir. Üçüncü tür ise Ceratotherium neumayri olup, Türkiye’de Geç Miyosen lokaliteleri içinde en yoğun bulunan ortak bir gruptur. Rhnocerotidae ailesini temsil eden
türler Çorakyerler‘ den en yoğun ele geçen fosillerdir.

Equidae: Bu aileye mensup Hipparionu (Atgiller) temsil eden bir çok fosil ele geçirilmiştir. Hipparion olarak isimlendirilen Çorakyerler geç miyosen Atgilleri şu an için üç türle temsil edilmektedir. Ayrıntılı tür analizi çalışmalarına ise devam edilmektedir, buçalışmalala dördüncü bir türün de olması ihtimal dahilindedir. Çorakyerler hipparion türlerinin biri çok küçük, diğer ikisi ise daha iri olmak üzere üç farklı tür belirlendi. Buradan ele geçen türlerden biri Marage, Fransa ve Mont Luberon trolianında tanımlanmış olan Hipparion cf. Prostylum la benzerlik içerisindedir. Diğer ikisi şimdilik Hipparion Sp. A,Hipparion Sp. B olarak isimlendirilmiş olup çok yakında yayınlanmak üzere tür tayinleri analizleri yapılacaktır. Hipparion yani atgiller zaman içerisindeki morfolojik değişimi en iyi yansıtan bir tür olması nedeniyle genellikle tarihlendirme çalışmalarında referans tür olarak gösterilmektedir. Equidae ailesinin ilk temsilcileri keçi kadar büyüklükte olup Hyracotherium adıyla bilinmektedir. Bu aileye mensup türlerin boyutları günümüze gelindikçe artmış, bununla birlikte toynak sayısında azalma olmuştur.

Proboscidea: (Hortumlular) Daha önceki yıllarda çok yoğun olmamakla birlikte hortumlulara ait diş ve çene parçaları, uzun kemikler, etraf kemikleri ve defans dişlerine ait fosiller bulunmuştur. Hortumlular olarak bilinen proboscidae takımına mensup fosiller Çorakyerler lokalitesinden diğer türlere oranla nispeten daha az ele geçen fosilleridir. Çorakyerlerde ele geçen Proboscidea takımı 2013 yılına kadar sadece Choerolophodon pentelici olarak isimlendirilen tek bir türle temsil edilirken, 2014’te yeni buluntuların tanımlanmasıyla daha iri bir tür olan Tetralophodon longirostris’e ait buluntuların da varlığı tespit edildi.

Bovidae: Boynuzlugiller ve ya öküzgiller olarak isimlendirilen Bovidaeler, çift toynaklı ve geviş getiren bir ailedir. Günümüzde 140 türle temsil edilen bu aile sığır, koyun, keçi, manda, bizon, antilop ve ceylan gibi insanların uzun zamandır av ve ev hayvanı olarak faydalandığı birçok türü içermektedir. Çorakyerler bovidae ailesinde şimdiye kadar dokuz ayrı türü tanımlanmıştır.
Çorakyerler Bovidae’leri: Miotragocerus (Pikermicerus) sp. Tragoportax‐ Miotragocerus, Tragoportax gaudryi, Tragoportax ? sp., cf. Prostrepsiceros sp., Criotherium ? sp., Majoreas cf. woodwardi., Gazella sp. ?, Oioceros rothi. Protoryx sp., “Plesiaddax” inundatus türlerinden oluşmaktadır.

Giraffidae: (Zürafagiller) Çorakyerler zürafagilleri üç tür olarak belirlenmiştir. Bunlardan birincisi Bohlinia cf. Attica, ikincisi Palaeotragus cf. Roueni olarak belirlenmiştir. Üçüncüsü ise P. expectans, P. coelophrys and P. Quadricornis türlerine boyut olarak yakın olmakla birlikte henüz tam olarak tanımlanamadı. Zürafaların atalarının temsilcileri zürafagiller olarak bilinen bu aile, alçak taçlı buruşuk mineli yanak dişlerine sahiptirler. Türler basit yapılı deriyle örtülü ossicone olarak değerlendirilen boynuzlara sahiptirler. Çorakyerlerde Paleotragus cf P. ve Samotherium olmak üzere iki türü mevcuttur. Bunlar Anadolu geç miyoseninde paleotragus, samoterium, bohlinia ve giraffa cinsleriyle temsil edilmektedir. Çorakyerler 2015 sezonu girffidae buluntuları az sayıda olup bilek kemiklerinden oluşmaktadır.

Suidae: Domuzgiller olarak bilinen bu grup, Microstonyx majör türü temsil edilmektedir. Başlangıçta Sickenberk ve ark. (1975) buradan ele geçen türü Listriodon olarak önermiştir. Ancak Listrodon bir orta Miyosen türü olduğu için muhtemelen bir hata yapılmış olmalıdır. Çorakyerler Suidae türü microstoniks olmalıdır. Çorakyerlerde Suidae ailesi Microstonyx major cf. erymanethius türüyle temsil edilmekte ve bovidae, hipparion ve rhinociretiaelere oranlar daha az ele geçmektedir.